פקודת מטכל 32.0401 – כושר בריאותי

פקודת מטכ”ל – כושר בריאותי, הינה פקודה אשר ממסדת ומסדירה את הגורמים אשר רשאים לקבוע ולערוך פרופיל רפואי של חיילים ו/או מועמדים לשירות ביטחון עתידיים.

גולת הכותרת של הפקודה היא בדגש על היכולת לקבוע כי חייל אינו כשיר לשירות רפואי – מונח אשר בעברית פשוטה מוכר כפרופיל 21 ודינו שחרור מן הצבא.

לכן, חשיבותה של הפקודה גבוהה, עקב יכולתה הלכה למעשה, לחרוץ דיני גורלות בענייני חיילים ומועמדים לשירות ביטחון.

אשר אלו מחד, מעוניינים להעלות את הפרופיל הרפואי שלהם בכדי שיוכלו לשרת ביחידות אשר קובעות רף רפואי מסוים, ומאידך ישנם אחרים אשר מבקשים לעשות את התהליך הנגדי, בכדי שיוכלו להשתחרר משירות חובה או להיכלל כחיילים עורפיים מסיבותיהם האישיות.

עם זאת, רבים אינם מודעים לתהליכים השונים שנעשים בתהליך בדרך לקביעת הפרופיל ולמורכבויות שבו.

מי רשאי להעריך את מצבו הרפואי של חייל / מועמד לשירות ביטחון ?

הפקודה למעשה מותירה כאן מעט מקום לספק, בעודה קובעת כי אך ורק ועדה רפואית מטעם הצבא מוסמכת לקבוע או לשנות סעיפי ליקוי של חיילים בהווה או בעתיד. בכך למעשה מותיר צה”ל אך ורק לשיקול דעת רופאיו מקום בקבלת ההחלטות בנוגע לשינוי פרופיל לכל כיוון שהוא. ונמנע מהכללת רופאים אזרחיים במשוואה.

קיבלתי הערכה רפואית שאיני מסכים איתה – מה עושים ?

הפקודה מתירה מקום למועמדים לשירות ביטחון ו/או חיילים אשר אינם מרוצים מהערכתם הרפואית לערער על קביעתה. הפקודה קובעת כי מוכרח הערעור להיות כתוב ולהימסר לידי הועדה לבחינה מחודשת. כמו כן קובעת הפקודה כי במידה והערעור נובע בעקבות קביעתה של הועדה כי החייל כשיר – רשאי המערער להגיש את ערעורו בכל עת לאחר מכן. לעומת זאת, אילו קבעה הועדה הרפואית כי הנבדק אינו כשיר, הן זמנית והן קבוע – רשאי המערער להגיש את ערעורו אך ורק תוך 30 ימים מיום פרסום ההחלטה.

עבר זמן מאז הועדה הרפואית ומצבי הרפואי השתנה לחיוב / לשלילה – האם אוכל לגשת שוב?

הפקודה מתירה לכל חייל / מועמד לשירות ביטחון את הזכות לערער על החלטתה בעקבות שינוי במצבו הרפואי. עם זאת, ישנם 2 תנאים מרכזיים שרק קיום שניהם מאפשר בחינה מחודשת של המצב הרפואי של המערער.
1. עברו 3 חודשים מאז פרסמה הועדה את החלטה הקודמת.
2. מצרף החייל / המועמד לשירות בטחון אבחנת רופא אשר מעיד כי זיהה שינוי חיובי / שלילי במצבו של המערער.

ועדה רפואית עליונה

לקביעה כי רשאי חייל ו/או מועמד לשירות ביטחון לערער על קביעת הועדה נוסף סעיף חדש. אותו סעיף קובע כי, במידה ועדיין אינו מרוצה המערער מהחלטת הועדה, רשאי לערער שנית באמצעות מכתב נוסף אשר בעקבותיו תתכנס ועדה רפואית עליונה. הועדה הרפואית העליונה תדון בעניינו של החייל אך ורק אם הגיש את ערעורו בכתב לא יותר מ- 30 ימים מהינתן ההחלטה הקודמת. כמו כן, הועדה לא תתכנס בענייני מערערים אשר אינם מתכוונים להציג ממצאים חדשים שמעידים כי מצבם הרפואי השתנה. מטרת הסעיף, היא למנוע מקרים בהם ישנם כאלו אשר מעוניינים לערער כיוון שלא התרצו מההחלטה הרפואית גרידא, ובאמצעותה מוצאים מפלט נוסף לנסות את מזלם. בכך הועדה נותרת גוף מקצועי ונמנעת ככל הניתן מלהפוך לגוף שיפוטי.

לסיכום

פקודת כושר בריאותי, הינה פקודה חשובה והכרחית לתקשורת שבין הצבא כמערכת לבין אלו המבקשים לשרת בתוכו. היא מאפשרת לכל אדם להסדיר את ענייניו הרפואיים מול הצבא באופן שמאפשר בחינה מדוקדקת ועניינית בנושאים הרפואיים של החיילים, ובו בעת מתירה מקום לביצוע תהליך רפואי כלשהו שבעקבותיו יהיה מקום לשינוי החלטתה.

גוף האדם

עו''ד ענבר אלון

חבל שתשלם מחיר כבד!
שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.