איומים בנשק טעון ודרוך

איומים בנשק טעון ודרוך מהווים עבירה פלילית לפי חוק העונשין הכוללת מספר סעיפי אישום הן בדין האזרחי והן בדין הצבאי – כאשר מדובר בעבירה של שימוש בנשק שלא כדין.

החוק הישראלי בדיני העונשין מתייחס במפורש לעבירות איומים ולעבירות נשק ואף במספר סעיפים מתייחס לעבירות איומים הכוללות נשק.

במאמר זה אנו ננסה להבין כיצד מורכבת עבירה זו הן בדין הפלילי האזרחי והן בדין הפלילי הצבאי.

 

מהו נשק?

הנשק בחוק מתחלק לשני סוגים, הנשק הקר והנשק החם. כאשר מדובר על איומים בנשק טעון ודרוך אנו נתייחס רק לנשק החם. אך קודם עלינו לבדוק מהו נשק – בעצם עלינו לגשת לחוק ולבדוק את הגדרת הנשק לפי הדין הפלילי. ס’ 144 לחוק העונשין קובע את העבירות הקבועות הקשורות קשר ישיר לנשק ואילו ס’ 144 (ג) מגדיר במספר סעיפים קטנים את ההגדרה לנשק לפי החוק. ס’ 1 לחוק כלי היריה מגדיר מהו כלי יריה ובעצם מגדיר מהו נשק חם. ההגדרה החוקית של נשק הנו כלי המסוגל לירות כל סוג של כדור או פצצה ויש בכוחו להמית אדם (לפי חוק העונשין). ס’ 144 (ג) (2) לחוק העונשין מתייחס גם להגדרה הנמצאת בחוק כלי הירייה ומגדיר גם כלים המכילים ומסוגלים לפלוט חומרים המזיקים לאדם.

 

מהו איום?

לאחר שהבנו מהי הגדרתו החוקית של הנשק נעבור לעבירת האיומים אשר גם היא קבועה בחוק העונשין בס’ 192 וקובעת כי כאשר מתקיים איום על אדם בכל דרך שהיא אם בפגיעה בגופו, בחירותו, בנכסיו או בשמו הטוב במטרה להפחיד אותו או לייצר איזושהי הקנטה כלפיו גוררת ענישה של- 3 שנות מאסר. ניתן להבין מלשון החוק כי עבירת איומים אינה דורשת איזושהי אמירה מילולית מפורשת וכי ניתן לראות בהתנהלות אשר מחזיקה ביסודות מאיימים כעבירה פלילית לכל דבר.

ניתן להבין עד עכשיו כי איומים בנשק טעון ודרוך אינה מהווה עבירה אחת לפי לשון המחוקק אלא מדובר במספר עבירות, הכוללות את העבירות בנשק וכן עבירה של איומים לפי חוק העונשין.

 

מה בנוגע לדין הצבאי?

חוק השיפוט הצבאי הינו החוק המסדיר את השיפוט הצבאי על כל מרכיביו. חוק זה קובע את מערכות השיפוט הצבאיות וגם את העבירות שבגינן ניתן להישפט כחיילי צה”ל, עובדי צה”ל, אנשי מילואים וכן אנשים אשר קיבלו נשק מן הצבא. ס’ 85 לחוק קובע מהו שימוש בלתי חוקי בנשק ומגדיר בלשון המחוקק כי חייל אשר ללא סמכות או ללא נקיטת אמצעי הזהירות המתאימים נשא את הנשק, טיפל בו או השתמש בנשק לכל מטרה שאינה המטרה שלשמה נועד הנשק יקבל מאסר של שנתיים, כאשר הפעלת הנשק תגרור מאסר של שלוש שנים. לפי פקודת מטכ”ל 33.0304 כאשר השימוש הבלתי חוקי בנשק מלווה באיומים ישנו חיוב לפתוח בחקירה בשל ביצוע עבירה זו. יתרה מזאת הוא מסדיר כי כאשר השימוש בנשק היה לצורך איום יש להגיש כתב אישום כנגד החייל ולהעלות אותו לדין.

ניתן להבין מכך כי החקיקה הצבאית דרך חוק השיפוט הצבאי ודרך פקודות המטכ”ל מתייחסת באופן קונקרטי יותר לעבירות הקשורות באיומים ושימוש בנשק. לכך מתקיימות מספר סיבות אך העיקרית שבהן היא עקב מספר נושאי הנשק בצה”ל שהינו גבוה בהרבה ממספר נושאי הנשק במרחב האזרחי כאשר כמעט וכל חייל בצה”ל החזיק ואף ירה בנשק לפחות פעם אחת מתוקף הכשרתו או תפקידו.

 

העמדה לדין

הדין הפלילי האזרחי – בקביעת העונש יילקחו בחשבון מספר קריטריונים חשובים – הראשון הוא סיבת טעינת ודריכת הנשק, האם הדבר נעשה עקב סכסוך פעיל והיה חשש מידי לחיי המאיים והאם הייתה תכנית להשתמש בו או שהדבר נעשה לשם הרתעה. תעשה הבחנה בין הנסיבות, בנסיבות המחמירות יבחן האם נעשתה העבירה במטרה לפגוע בבן זוג, באדם זקן או חסר ישע וכן בקטין ואם העבירה התבצעה ע”י אדם בעל היתר לנשיאת הנשק תוך ניצול תפקידו לביצוע העבירה. לעומת זאת בנסיבות המקלות תיבחן סיבת החזקת הנשק, והאם נעשתה הפעולה במטרה להגנה עצמית לאחר שהוכח איום ממשי על מחזיק הנשק. כל אלא הנחיות שמיושמות בהנחיית הפרקליטות עקב הוראות סימן א’ 1 לחוק העונשין.

הדין הפלילי הצבאי – כפי שמובן לנו מפקודת המטכ”ל כאשר נעשתה הפעלה של הנשק (דריכה וטעינה הנן פעולות המעידות על ביצוע פעולה) ישקלו הנסיבות הנוגעות לשימוש הבלתי חוקי בנשק. יבדקו מה רמת הסיכון שנוצרה עקב התנהלות החייל כלפי עצמו וכלפי אחרים שהיו לידו בזמן ביצוע העבירה ע”י מבחן הסיכון המכוון. כמובן שדברים שנאמרו ע”י החייל יילקחו בחשבון וניתן אף יהיה ללמוד מהם על כוונתו וכן יבחנו גם את המניע שהיה לו לביצוע העבירה. סנגורו של מבצע העבירה ינסה לשכנע כי מדובר באירוע אשר הנו ברף חומרה נמוך וינסה להוכיח כי לא נשקפה שום סכנה ממשית לחייל ולאנשים שהיו סביבו וכי יש להעביר את המקרה לטיפול במסגרת דין משמעתי צבאי ולא להגיע למצב של הגשת אישום בתחום הפלילי.

כפי שהצלחנו להבין איומים בנשק טעון ודרוך מהווים עבירה פלילית מורכבת הן בדין האזרחי והן בדין הצבאי. תחום המשפט הפלילי הוא תחום משפטי סבוך ומורכב וטווח הפעולה בו הנו רחב ממדים. במקרה של חשדות מסוג זה מומלץ ליצור קשר עם עורך דין פלילי בקיא ומנוסה אשר ידע לפנות בכל במקרה לגופו בצורה הנכונה והמקצועית ביותר. חשוב לזכור שהנשק שאנו מחזיקים הוא אינו משחק וכי יש לפעול בחוכמה ובאחריות בכל פעולה.

 

לוחם

עו''ד ענבר אלון

חבל שתשלם מחיר כבד!
שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.